Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT (https://smegir.cat/)

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L., implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web:

Inici

Titular:

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L.

Domicili:

CARRER PUIG DE MONTILIVI 17. 17003-GIRONA

C.I.F.:

B55289870

Telèfon:

972176365

Correu electrònic:

SMEGIR@SMEGIR.CAT

Dades registrals:

inscrita con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el tomo 3142, folio 112, inscripción 1 con hoja GI-62022

2) LLEIS APLICABLES

La present política de privacitat se secunda per a la seva confecció sobre la base de la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

– El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

– La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).

– La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

3) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

Responsable del Fitxer:

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L.

Les nostres dades es troben en la part superior d’aquest avís legal.

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L., mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Base Legal per al tractament

La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Altres bases de legitimació:

Compliment d’obligacions legals.

Interés legítim: enviament de publicitat pròpia.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten en INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Procedència de les seves dades

Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.

Dades incloses en els formularis del lloc web.

Dades recollides a través de les galetes per millorar l’experiència de navegació segons s’informa a la política de Galetes.

Període de conservació de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Com a norma general, aquelles dades amb rellevància per a la relació contractual es conservaran mentre el client estigui donat d’alta com a client, per tant, la relació contractual entre les parts continuï vigent. Acabada aquesta relació contractual, les dades podran ser conservats (bloquejats de conformitat amb l’article 32 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de caràcter personal), com a regla general, durant els sis (6) anys següents, quedant només a la disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents -en particular les autoritats de protecció de dades competents- per a l’atenció de possibles responsabilitats., o fins que l’Usuari sol·liciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatius i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Així mateix, l’informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l’efecte de prescripció:

  1. a) Regla General:

En virtut del que s’estableix en l’article 30 del Codi de Comerç, i excepte altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.

Això afecta a tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

  1. b) Terminis específics:

La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atesos els diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cadascun dels departaments.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Finalitats del tractament

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades duts a terme:

GESTION DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d’activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

GESTION DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament i seran recaptats previ consentiment exprés.

DONAR RESPOSTA A CONSULTES: Si vostè ens ha demanat informació a partir d’una acció expressa de petició d’informació mitjançant el nostre formulari, les dades que ens hagi facilitat seran utilitzades amb la finalitat de donar resposta a la consulta plantejada per vostè.

Destinataris de les dades

Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades Personals de Menors

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L.. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat. Si no és així el/la representant legal deurà informeu-vos-el quan sigui possible.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari podrà exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.

Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractats de manera il·lícita; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari el necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L..

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Finalment, els/les interessats/as tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent (AEPD) en cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals.

Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present text).

4) PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’art. 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la LOPDGDD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència:

Es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat:

Les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades:

Les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.

Principi d’exactitud:

Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.

Principi de limitació del termini de conservació:

Les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat:

Les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.

Principi de responsabilitat proactiva:

El responsable del Lloc web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.

5) ¿QUÉ MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

– Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.

– Realització de còpies de seguretat periòdiques.

– Control d’accés a les dades.

– Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

6) SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7) ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L., i que per tant no són operats per INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L.. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

8) ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat d’aquest.

INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS DE GIRONA, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Última actualització: 21/09/23